De vraag die ons gesteld werd vanuit gemeente Vught

De riolering van de De Bréautélaan is aan vervanging toe en dat is aanleiding voor herinrichting van de woonstraat. Ook de aanliggende straten Heiweg, Middenweg en Esdoornlaan worden hierbij meegenomen. De De Bréautélaan is onderdeel van de fietshoofdstructuur van de gemeente Vught en wordt ingericht als fietsstraat.

De gemeentelijke persleiding wordt vervangen en er wordt een nieuwe persleiding aangebracht die het regenwater van de toekomstige tunnelbak van de N65 af gaat voeren. Beide persleidingen worden onder het kruisende spoor geboord over een lengte van honderden meters.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Bewoners betrekken bij ontwerp

De uitgangspunten voor de herinrichting zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners. Naast de gemeentelijke eisen zijn de wensen van de bewoners in beeld gebracht. Hiervoor is een bewonersenquête gehouden met behulp van de webapplicatie Maptionnaire.

Klankbordgroep

Met Maptionnaire konden de bewoners locatiespecifiek opmerkingen plaatsen zoals verkeerskundige aandachtspunten of rioleringsproblemen. De resultaten zijn geanalyseerd en meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Vanuit de bewoners is een klankbordgroep gevormd. Samen met de klankbordgroep is het ontwerp tot stand gekomen. Het ontwerp is teruggekoppeld op een bewonersavond. Mede aan de hand van visualisaties is het ontwerp toegelicht.

Ontwerp

Na de opstartfase is al in een vroeg stadium een aannemer geselecteerd en is een bouwteam gevormd. De aannemer is geselecteerd op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van voornamelijk kwalitatieve meerwaarde met duurzaam bouwen, participatie en samenwerking als criteria. De aanbesteding is door de inkooporganisatie van de gemeente georganiseerd, waarbij KYBYS mede de criteria heeft bepaald. Als onderdeel van het beoordelingsteam is de aannemer geselecteerd.

Projectkenmerken

De belangrijkste kenmerken:
• Woonstraat ingericht als fietsstraat
• Laanstructuur met grote, te behouden bomen.
• Aanleg verhardingen (asfalt, straatbakstenen, tegels en halfverharding)
• Snelheidsbeperkende maatregel (drempels)
• Gestuurde boring persleidingen
• Knelpunten wortels met aanleg verhardingen, riolering en nuts.

Duurzaamheid
• De bestaande bomen zijn op enkele zieke exemplaren na behouden. Ter plaatse van wortelopdruk is de elementenverharding van het voetpad vervangen door Gralux, dit komt ook de groeiplaats ten goede.
• De parkeerplaatsen zijn voorzien van waterdoorlatende grasplaten.
• Water wordt of oppervlakkig afgevoerd naar greppels of bermen en als dat niet mogelijk was, opgevangen in infiltratiekolken.

Onze werkzaamheden

KYBYS heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Bewonersenquête met Maptionnaire
• Participatie met klankbordgroep
• Opstellen visualisatie
• Opstellen bouwteamovereenkomst
• Ondersteuning aanbestedingsleidraad
• Mede beoordelen van de inschrijvingen
• (Mede-) coördineren en verwerken onderzoeken
• Opstellen ontwerp en RAW-bestek
• Opstellen kostenraming
• Opstellen varianten studies onder andere afweging tracé en uitvoeringswijze persleiding
• Inventarisatie benodigde vergunningen
• Ondersteuning projectmanagement met onder andere voortgangsrapportage, verificatiematrix, risicoanalyse en projectplanning
• Directievoering

Het resultaat

Een toekomstbestendige inrichting van de straten

De vernieuwde De Bréautélaan, Heiweg, Middenweg en Esdoornlaan hebben na afronding van de werkzaamheden een toekomstbestendige, veilige én duurzame inrichting.

2.500m2

Rood asfalt

4.300m2

Straatbakstenen

1.500m

VWA en HWA riool

2

Gestuurde boringen

De opdrachtgever aan het woord

“Flexibiliteit en alle kennis centraal, dat zijn de grote voordelen van een bouwteam”

Projectleider Rick van den Helder, gemeente Vught

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Rob van Kasteren

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.   

Rob van Kasteren