De vraag die ons gesteld werd vanuit VOF Gasthuiskwartier

Op de locatie van het voormalige Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch begint de nieuwe stadswijk het Gasthuiskwartier steeds meer vorm te krijgen. Het gebied wordt omgevormd tot een woon-, winkel- en verblijfsgebied met integratie van monumentale panden.

De nieuwe inrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en inmiddels zijn de eerste fasen afgerond. In 2015 werd KYBYS door de VOF Gasthuiskwartier gevraagd mee te werken aan de herontwikkeling. KYBYS is sinds 2015 bij de herontwikkeling van het gebied betrokken als civieltechnisch adviseur voor de buitenruimte.

BEKIJK ONZE AANPAK
Onze aanpak

Veelzijdig project in hartje Den Bosch

Door de ligging in de binnenstad, de aanwezige monumentale panden en het handhaven van de ziekhuiskelder is de herinrichting van het gebied een veelzijdig en complex project. De nieuwe wijk wordt grotendeels op de voormalige kelder gebouwd, daarvoor was een ontwerp op maat nodig voor de opbouw van de weg en de rioleringsstructuur.

KYBYS heeft het stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een technisch ontwerp en heeft het waterhuishoudkundig plan opgesteld. Ook het ontwerp, bestekken en bijbehorende kostenramingen zijn door ons verzorgd. Ook ondersteunen we de opdrachtgever bij het aanvragen van vergunningen en de afstemming met betrokken partijen zoals de gemeente, nutsbedrijven en het waterschap. Als civieltechnisch adviseur zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van de gehele buitenruimte. KYBYS begeleidt daarnaast de uitvoering en houdt toezicht op alle werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De eerste bouwblokken van het project zijn opgeleverd. De fasen volgen elkaar nu snel op, waarbij de uitvoering van de buitenruimte volgt op de oplevering van de woningen. Daarbij horen de aanleg van de riolering en wegen, de openbare verlichting en de groeninrichting inclusief binnentuinen. Ook klimaatadaptieve maatregelen zijn geïntegreerd in het plan zoals het bergen van water in de wegfundering (Aquaflow©).

Namens KYBYS is Rob van Kasteren de projectleider, Patrick Koot verzorgt de uitvoeringsbegeleiding.

Het resultaat

Een nieuwbouwwijk passend bij de allure van het centrum van ’s-Hertogenbosch

Na afronding van de werkzaamheden is in het centrum een toekomstbestendig woon-, winkel- en verblijfsgebied gerealiseerd.

30.000m2

bouwrijp maken

530m3

Aquaflow waterbergende fundering

7.500m2

straatbakstenen

40

nieuwe bomen

Heb je vragen over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij.

Rob van Kasteren