KYBYS

Algemene voorwaarden

Versie mei 2021

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

1.2 Opdrachtnemer: KYBYS B.V., gevestigd te Boxtel en Alphen aan den Rijn.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbieding, opdrachtverlening, diensten et cetera tussen KYBYS en een opdrachtgever, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en overige rechtshandelingen van KYBYS is ‘De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ (kortweg ‘DNR 2011’) van toepassing, in de laatst uitgegeven versie. Voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten. Door opdrachtverlening geeft de opdrachtgever aan bekend te zijn met de inhoud van de DNR 2011 en deze te accepteren. Via de website van Koninklijke NLingenieurs is de DNR 2011 gratis te raadplegen. Indien gewenst zendt KYBYS u kosteloos een exemplaar van de DNR 2011 toe.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding van KYBYS en de opdrachtbevestiging en/of de DNR 2011 en/of de UAV 2012 prevaleert de aanbieding.

2.5 Alle aanbiedingen van KYBYS zijn geldig tot één maand na dagtekening, tenzij in de aanbieding een andere termijn tot aanvaarding is opgenomen. Een aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving.

 

ARTIKEL 3 TARIEVEN EN BETALING

3.1 Bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Bij opdrachtverlening wordt 50% van het vaste geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Verdere facturering vindt maandelijks plaats aan de hand van de voortgang van de werkzaamheden.

3.3 Bij opdrachtverlening gaat opdrachtgever akkoord dat haar gegevens gebruikt worden voor het uitwerken van dit project en bijbehorende facturering, eindevaluatie en publicatie als projectreferentie.

3.4 In afwijking van artikel 56 lid 4 van de DNR 2011 bedraagt de betalingstermijn 14 kalenderdagen.

3.5 KYBYS is, indien de looptijd van de Overeenkomst langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld.

3.6 Onverminderd haar overige rechten is KYBYS gerechtigd zijn diensten of werkzaamheden op te schorten en/of te staken indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

3.7 Betalingen door de Opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

3.8  In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN MEERWERK

4.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

5.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, tijdig aan opdrachtnemer verstrekken. Indien opdrachtgever dit verzaakt dan heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

5.2 Indien ter uitvoering van de werkzaamheden betreding van percelen noodzakelijk is, zal daarvoor door de opdrachtgever toestemming worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor KYBYS, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat het werkterrein tijdig beschikbaar wordt gesteld en zich in een toestand bevindt dat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

5.4 KYBYS is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden, ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van door KYBYS ingezet personeel. Opdrachtgever zal KYBYS vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

5.5 Met de aanwezigheid van obstakels, zoals bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op werkzaamheden en ontwerpen is in de aanbieding door KYBYS geen rekening gehouden, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

5.6 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

 

ARTIKEL 6 GOEDKEURING GEGEVENS

6.1 Door KYBYS aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

 

ARTIKEL 7 SAMENWERKING MET DERDEN

7.1 Als KYBYS in het kader van de uitvoering van een opdracht zelf één of meer externe(n) inschakelt, zal KYBYS voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die externen jegens KYBYS voor die schade aansprakelijk zijn.

7.2 Indien KYBYS op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer externe personen/bedrijven, dan zal KYBYS niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het deel van de werkzaamheden dat door externen is uitgevoerd. Tenzij KYBYS deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de te verstrekken gegevens door deze derde(n) aan KYBYS.

 

ARTIKEL 8 DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT

8.1  Indien de opdracht inhoudt dat KYBYS directie voert en/of toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan KYBYS alleen aansprakelijk zijn voor schade in de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

 

ARTIKEL 9 SOFTWARE

9.1 In geval van levering of het ter beschikking stellen van software krijgt opdrachtgever daarvoor een gebruiksrecht zoals in de aanbieding omschreven, en bij gebreke daarvan, een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst voor zover dat nodig is om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Het intellectuele eigendom blijft berusten bij de rechthebbende(n). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt als onderdeel van de dienstverlening geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

9.2 KYBYS is niet verantwoordelijk voor de juistheid, of deugdelijkheid van door de opdrachtgever of derden gehanteerde software, systemen, verbindingen en/of databases.

9.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding en het gebruik van toegekende toegangscodes en wachtwoorden en de daarmee afgenomen eenheden/producten.

9.4 Tenzij anders overeengekomen maken voorlichting over en het beheer en/of onderhoud en de doorontwikkeling van software en bestanden geen deel uit van de overeenkomst. KYBYS is niet verantwoordelijk voor het herstel van verloren gegane of beschadigde gegevens of daaruit voortvloeiende schade.

 

ARTIKEL 10 OVERDRACHT

10.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van KYBYS is beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de overeenkomst, de deelovereenkomst of wijzigingsovereenkomst welk maximum het bedrag van € 1.000.000,– niet zal overstijgen.

11.2 KYBYS is niet aansprakelijk voor indirecte, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals onder andere gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, kosten die gemaakt zouden zijn als de opdracht van meet af aan juist zou zijn verricht).

11.3 De opdrachtgever vrijwaart KYBYS en de door haar ingezette medewerkers voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

12.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

12.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

 

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.

13.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. KYBYS behoudt eigendom voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

14.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.

14.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 

ARTIKEL 15 PERSOONSGEGEVENS

15.1 Opdrachtgever draagt er, indien van toepassing, als “verwerker” dan wel als “verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele ingehuurde externe partijen van KYBYS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de overeenkomst.

15.2  KYBYS draagt er, indien van toepassing, als “verwerker”, dan wel als “verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van hun dienstverlening verwerkt, conform de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Hiervoor maken we gebruik van een verwerkingsovereenkomst die KYBYS aanbiedt aan opdrachtgever.

15.3 (Persoons)gegevens welke door opdrachtgever aan KYBYS uitbesteed of beheerd worden, zullen niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

15.4 Bij eventuele datalekken dient door de opdrachtgever binnen 8 kantooruren na het bekend worden daarvan, melding gemaakt te worden bij KYBYS via 0411-678 055 en info@kybys.nl.

 

ARTIKEL 16 CO2-EMISSIE

16.1 Indien de Opdrachtgever de beschikking heeft over de CO2-emissie inventaris (scope 1 & 2 CO2 -emissies uit de CO2 -prestatieladder) en energieverbruik gegevens van uitgevraagde werken, dan verstrekt hij deze gegevens voor aanvang van de werkzaamheden aan KYBYS.

 

ARTIKEL 17 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voor waarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank.

 

ARTIKEL 18 NIETIGHEID

18.1  Indien één of meer bepalingen van algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

18.2 Het nalaten om nakoming te vorderen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van KYBYS niet aantasten of beperken, tenzij KYBYS hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 19 VINDPLAATS

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van KYBYS.