Voorbereiding herinrichting Leunisdijk

De riolering in de Leunisdijk is in slechte staat en dient vervangen te worden. Deze aanleiding wordt door de gemeente Haaren aangegrepen om de straat opnieuw in te richten.

De Leunisdijk is één van de toegangswegen in Esch. De nieuwe inrichting dient aan te sluiten op het dorpse karakter van Esch. Er spelen verschillende, soms tegenstrijdige belangen zoals leefbaarheid en verkeer. Ook technisch zijn er uitdagingen, zoals het inpassen van de waterhuishouding, riolering en nutsvoorzieningen ondergronds en de locatie van bomen.
De bewoners en andere belanghebbenden hebben een nadrukkelijke rol in het ontwerpproces. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen. Daarnaast wordt binnen het project invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsdoelen zoals Gezondheid en Leefbaarheid, Groen en Circulair materiaalgebruik.

In de inventarisatiefase zetten we alle randvoorwaarden, uitgangspunten, eisen en wensen op een rij. Hiervoor vindt ook afstemming plaats met het Waterschap en nutsbedrijven. Op basis hiervan stellen we het stedenbouwkundig ontwerp op, wat KYBYS later technisch uitwerkt. De bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd en de klankbordgroep is betrokken bij de invulling van het ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is stellen we het uitvoeringscontract op en wordt de uitvoering aanbesteedt. Er wordt onderzocht of het zinvol en mogelijk is om de civiele werkzaamheden te combineren met de werkzaamheden voor nutsbedrijven in één uitvoeringscontract. Dit kan toegevoegde waarde hebben doordat werkzaamheden gecombineerd kunnen worden wat voordelen biedt in de kosten, uitvoeringsduur en verdeling van verantwoordelijkheden.

Fasering
1. Inventarisatie- en onderzoek;
2. Stedenbouwkundig ontwerp;
3. Civieltechnisch ontwerp;
4. Bestek;
5. Aanbesteding.

KYBYS adviseert de projectleider van de gemeente en voert de voorbereidende werkzaamheden uit.

Bijzonderheden & kenmerken:
- Bewonersparticipatie;
- Klimaatadaptie;
- Waterhuishoudkundig plan;
- Rioleringsplan;
- Stedenbouwkundig plan;
- Integrale aanpak werkzaamheden civiele inrichting en nuts.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

KYBYS | Michiel van Boekel

KYBYS | Edo van Deest

Gemeente Haaren