Adviesstudie Herinrichting Karel Boddenweg Tilburg

Het gebied aan de Karel Boddenweg  wordt gebruikt voor verschillende functies: een politiebureau, een gemeentelijke begraafplaats, een crematorium, een volkstuinencomplex en een school. Tijdens druk bezette dagen kent het plangebied hinder door een hoge parkeerdruk. Daarnaast wordt de verkeerssituatie als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Door herinrichting van het gebied worden de knelpunten opgelost en kwaliteit toegevoegd aan het gebied.

KYBYS heeft de visie uit 2011 geactualiseerd. De lokale situatie is geïnventariseerd en geanalyseerd. De belanghebbenden zijn geïnterviewd. Er is een variantenstudie opgesteld op basis waarvan een voorkeursvariant is gekozen. De voorkeursvariant is uitgewerkt in een schetsontwerp en budgetraming.


Bijzonderheden & kenmerken:

  • Omgevingsscan en stakeholdersanalyse
  • Variantenstudie
  • Schetsontwerp
  • Budgetraming
 
 
 
 
 
 

 


Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Kasteren

Gemeente Tilburg