Stedelijk gebied

De waarde die wordt beleefd aan de openbare ruimte is in grote mate afhankelijk van groen, wegen en water. Het is zaak daar dan ook degelijke, verstandige plannen voor te maken. Cultuurtechnische of civieltechnische plannen. Plannen die origineel zijn, functioneel en die breed worden gedragen. Plannen van KYBYS dus.

KYBYS maakt de plannen van schetsontwerp tot en met ‘uitvoeringsgereed’. Daar laten we het niet bij, want onze uitvoeringsbegeleiders en directievoerders zorgen ervoor dat plannen werkelijkheid worden. Daarna nemen we graag de verantwoordelijkheid voor een duurzaam beheer van die omgeving. We bieden ondersteuning bij het vastleggen van areaalgegevens en het definiëren en onderbouwen van beheerkosten. Veel ervaring hebben we verder op het gebied van de beeldgerichte beheersystematiek. Daardoor kan er behoorlijk op kosten worden bespaard, zonder consequenties voor het eindbeeld.

De producten die we bieden zijn: planconcepten, voorlopige en definitieve ontwerpen, stads- en dorpsvernieuwingsplannen, ontsluitingsplannen, groenbeleidsplannen, groenstructuurplannen, groenbeheerplannen, begraafplaatsen, sportvoorzieningen en speelvoorzieningen.