Opstellen prestatiecontract voor onderhoud sportvelden

Gemeente Westland heeft in samenwerking met KYBYS een andere invulling gegeven aan de contractvorm voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een RAW bestek op basis van frequentie, is er nu voor gekozen om dit uit te voeren als UAV-GC (prestatie) contract op basis van beeldkwaliteit.

Om te komen tot dit prestatiecontract heeft KYBYS eerst een steekproef uitgevoerd om een beeld te krijgen van de mate waarin de huidige kwaliteit van de sportvelden overeenkomt met het ambitieniveau. Op basis van deze resultaten is een geïntegreerd contract opgesteld. Belangrijke onderdelen hierin zijn de prestatie eisen en de wijze waarop de controle plaatsvindt.
KYBYS heeft de aanbestedingsprocedure begeleid en deelgenomen aan het beoordelingsteam voor de selectie van een geschikte aannemer. De inschrijvers hebben moeten onderbouwen hoe vaak, maar vooral waarom zij welke werkwijze gaan hanteren waarmee zij gaan voldoen aan de gestelde kwaliteitseis.

Naast het feit dat dit prestatiecontract bijzonder is doordat de onderhoudswerkzaamheden worden verricht op basis van beeldkwaliteit, is met name het ontzorgen van de gemeente Westland hierin bijzonder. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de aannemer; de resultaatafspraken zijn leidend in plaats van de inspanningen. Denk hierbij onder andere aan het nemen van initiatief, de afstemming met verenigingen en het aantonen van de behaalde kwaliteit. De aannemer kan met dit contract gebruik maken van de innovatiekracht van de markt waarbij zij zelf maatwerk kunnen leveren en invulling geven aan kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties.

 

Fieldmanager: https://www.fieldmanager.nl/article/31747/perfect-pitches

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Pascal van der Graaf

Gemeente Westland