Natuurgrasvelden renovatie

Gemeente Valkenswaard heeft KYBYS gevraagd om een contract uitvraag op te stellen voor meerdere natuurgras voetbalvelden bij verenigingen RKVV Dommelen en SV Valkenswaard. Bij beide verenigingen betreft dit twee natuurgras voetbalvelden die gerenoveerd moeten worden. Op sportpark RKVV Dommelen wordt gelijktijdig met de renovatie een automatische beregeningsinstallatie aangebracht. 

De renovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd in 2019 en 2020.

KYBYS inventariseert de huidige situatie van het veld, de speelveldinrichting en de overige inrichtingselementen waarbij gelet wordt op de vlakheid en ontwateringstoestand. Ook wordt door KYBYS per te onderscheiden bodemlaag een beschrijving gemaakt van de granulaire samenstelling, hydromorfe profielkenmerken (roest- en reductieverschijnselen), organische stofgehalte, waterdoorlatendheid en eventuele afwijkende profielen. Tevens verzorgt KYBYS een oriƫnterende KLIC melding en wordt er een milieukundig bodemonderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit uitgevoerd. De voorgaande gegevens worden verwerkt in een gecombineerde opruim- en uitvoeringstekening. Op basis van deze bestekstekeningen wordt er een RAW-bestek opgesteld. Belangrijke punten binnen dit bestek zijn o.a. de tijdsbepaling, proceseisen en de technische eisen. Tot slot wordt er een directiebegroting opgesteld om de daadwerkelijke inschrijving te toetsen.

Bijzondere kenmerken:

  • Inventarisatie naar de granulaire bodemsamenstelling en de hydromorfe profielkenmerken; 
  • Gecombineerde opruimtekening en uitvoeringstekening die als werktekeningen kunnen dienen; 
  • Aanbrengen van een nieuwe beregeningsinstallatie.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Michiel van Boekel

KYBYS | Ralph Otten

Gemeente Valkenswaard