Inzicht behoefte sportvoorzieningen

Gemeente Westland wenst inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan binnen-en buitensportaccommodaties en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. Tevens willen zij weten wat de toekomstige trends en ontwikkelingen zijn van verschillende sporttakken in Nederland en of dit invloed heeft op de toekomstige behoefte. Aan KYBYS is gevraagd deze vraag te onderzoeken en te beantwoorden in een rapportage. De resultaten worden gepresenteerd aan de wethouder.

Wij voeren een onderzoek uit waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Brengen binnen-en buitensport accommodaties in kaart met het aantal verenigingen en hun leden;
  • Demografische ontwikkelingen waarbij het gaat om ontwikkelingen waarvan kan worden aangenomen dat deze van invloed zijn op de vraag en het aanbod van de sportaccommodaties. Denk hierbij aan de bevolkings- en leeftijdsprognose, opleidingsniveau, gezondheid, immigranten etc.
  • Een uitwerking van de trends en ontwikkelingen op het gebied van de verschillende sporttakken in Nederland met een verdiepingsslag naar de gemeente. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomstige trends en ontwikkelingen tot 2035;
  • Ledenprognose en behoeftebepaling per kern door middel van een berekening op basis van de planningsnormen van de sportbonden.


Bijzondere kenmerken:
Behoefte-capaciteitsberekening van de buitensport verenigingen;
Invloed demografische ontwikkelingen;
Trends en ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau;
Aanbevelingen om aan te vraag te kunnen gaan voldoen.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Pascal van der Graaf

Gemeente Westland