Uitvoeringsvoorbereiding maatregelen PAS Bossche Broek en Moerputten

Het Bossche Broek en Moerputten zijn twee Natura 2000 gebieden respectievelijk ten zuiden en ten zuidwesten gelegen van ’s-Hertogenbosch.

In het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zijn voor beide gebieden ecologische herstel- en beheermaatregelen benoemd om de effecten van de huidige te hoge depositie van stikstof op natuur te verminderen.

Het Bossche Broek

In het Bossche Broek/Zuiderplasgebied is een peilopzet voorzien, die een positief effect heeft op de kwel en als gevolg daarvan op de gewenste habitattypes. Naast positieve - kunnen ook negatieve effecten optreden voor duikers, beschoeiingen, steigers, bomen, beplanting, oevers, en infrastructurele en recreatieve voorzieningen. Onderzoek moet aantonen wat deze effecten zijn, en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Daarnaast moeten, om het hydrologische systeem goed te laten functioneren, diverse werkzaamheden uitgevoerd worden: verwijderen van struweel, aanleg en profileren van sloten, aanleg van stuwen en duikers, schoonmaken en herstellen van duikers, opschonen van sloten, ed.

Moerputten

Om ook het hydrologisch systeem in de Moerputten goed te laten functioneren zijn vergelijkbare werkzaamheden voorzien als in Het Bossche Broek: verwijderen van struweel, aanleg, profileren en opschonen van sloten, aanleg van stuwen, etc.

KYBYS inventariseert de gevolgen van de beoogde peilopzet en bepaalt mede in overleg met opdrachtgever en belanghebbenden welke mitigerende of herstelmaatregelen mogelijk zijn rondom de Zuiderplas.

De maatregelen Het Bossche Broek en Moerputten worden uitvoeringsgereed opgeleverd: we maken een PvE en een ontwerp/bestek, stellen een begroting op en verzorgen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast stellen wij de vergunningsaanvragen op.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rik Vernooij-Oostveen

Staatsbosbeheer