Recreatieontwikkeling Vogelboulevard Hellegat-Ventjager

Een unieke coalitie van zes natuurorganisaties ‘Droomfondsproject Haringvliet’ werkt aan een natuurlijker Haringvliet. De droom is om van het afgesloten Haringvliet weer een dynamisch gebied te maken waar de natuur én regionale economie bloeien.

Komend vanaf de Haringvlietbrug (A29) en over de Volkerakdam rijden velen mensen langs mooie, maar moeilijk te bezoeken Deltanatuur. De natuurgebieden Hellegatsplaten en Ventjagersplaten bevinden zich ten noorden en zuiden van de N59 ten hoogte van knooppunt Hellegatsplein.

Staatsbosbeheer is beheerder van deze beschermde Natura 2000 gebieden. Het plan is om een vogelboulevard te ontwikkelen langs de gebieden met als doel de entree aan de oostzijde van Goeree-Overflakkee aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Zowel voor automobilisten als voor de bewoners van het eiland. Hiermee wordt een betere koppeling tussen de natuurgebieden en de directe omgeving gecreëerd.

De vogelboulevard bestaat in hoofdlijn uit het “framen” van voorzieningen. Dit door met name de bekendheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de bestaande voorzieningen te verbeteren en daar nieuwe elementen aan toe te voegen. Hiervoor zijn een 13-tal maatregelen / deelprojecten bedacht, waaronder het aanleggen van parkeerplaatsen, opwaarderen van wandelroutes, verbeteren waterhuishouding, en aanpassing/nieuwbouw vogelkijklocaties.

KYBYS ondersteunt en adviseert Staatsbosbeheer bij het vertalen van de gewenste maatregelen naar een definitief ontwerp. Vergunningenondersteuning, risicomanagement, contractvorming, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding zijn onderdeel van de door KYBYS verrichte werkzaamheden.
De uitdaging van dit project ligt in de efficiency en snelheid die noodzakelijk is om de werkzaamheden in de gewenste periode te realiseren.

Bijzondere kenmerken:
- Maatregelen binnen Natura 2000 gebieden
- Afstemming maatregelen met Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat vanwege ligging op waterkering en in buitendijks gebied
- Bouwkundige opname vogelkijkhutten
- Vogelkijkhut en wandelpad toegankelijk maken voor minder validen
- Verbetering wandelroutes en waterhuishouding
- Aanleg vogeleiland(en)

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rik Vernooij-Oostveen

KYBYS | Joost Vugts

Staatsbosbeheer