Projecten

Actualisatie groenbeheerplan

Gemeente Nuenen c.a. wil komen tot een actueel, compleet en mede door stakeholders gedragen groenbeheerplan. Het plan biedt een duurzaam kader voor het beheer, de (her)inrichting en benodigde financiële middelen voor het groenareaal in de gemeente. Tevens is er een directe koppeling met de gemeentelijke exploitatiebegroting.

Start werkzaamheden spaarbekken De Gijster

KYBYS is sinds 2009 betrokken als adviseur voor de gehele plan- en uitvoeringsvoorbereiding van de benodigde werkzaamheden in spaarbekken De Gijster. Onderdelen van deze werkzaamheden waren het uitvoeren en coördineren van diverse onderzoeken, voorbereiding van de m.e.r.-procedure, ondersteuning bij de diverse vergunningaanvragen en de afstemming met het bevoegd gezag.

Recreatieontwikkeling Vogelboulevard Hellegat-Ventjager

Een unieke coalitie van zes natuurorganisaties ‘Droomfondsproject Haringvliet’ werkt aan een natuurlijker Haringvliet. De droom is om van het afgesloten Haringvliet weer een dynamisch gebied te maken waar de natuur én regionale economie bloeien.

Baggerwerkzaamheden Graafsche Raam

De Raamvallei is een aantrekkelijk en gevarieerd gebied, gelegen in Noordoost Brabant tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten en agrarische bedrijven met goede perspectieven voor ontwikkeling in samenspel met natuur en water. Voor dit gebied zijn met alle stakeholders ambities geformuleerd. Één daarvan is een goed functionerend waterbergingssysteem. Hiervoor moet onder andere een deel van de Graafsche Raam, in het kader van het regulier onderhoud van de watergangen, worden gebaggerd. Het betreft het gedeelte van de Graafsche Raam rondom Grave met een lengte van circa 2.800 meter tot aan het gemaal Van Sasse.

Uitvoeringsvoorbereiding maatregelen PAS Bossche Broek en Moerputten

Het Bossche Broek en Moerputten zijn twee Natura 2000 gebieden respectievelijk ten zuiden en ten zuidwesten gelegen van ’s-Hertogenbosch.

In het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zijn voor beide gebieden ecologische herstel- en beheermaatregelen benoemd om de effecten van de huidige te hoge depositie van stikstof op natuur te verminderen.

Waterzandwinning Baardwijkse overlaat Heusden

In kader van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) wordt ca. 11,5 ha waterberging aangelegd in de Baardwijkse overlaat. Deze verantting hangt samen met de vervanging van de brug in de A59 over het Drongelens kanaal en aanleg van aanverwante infrastructuur. In het kader van GOL wordt de nieuwe brug langer zodat langs het Drongelse kanaal ruimte ontstaat voor aanleg van een ecologische verbinding. De ontgraving van de Baardwijkse overlaat draagt bij aan de ecologische en cultuurhistorische doelstellingen voor het gebied

Herstel zwemwater Molenplas Haarlem

De Molenplas is een klein stadsstrand in Haarlem. Het onderwatertalud was echter te steil conform de eisen van de Provincie Noord-Holland. Derhalve is het strand ook gesloten, omdat deze niet veilig is. Gemeente Haarlem heeft KYBYS in eerste instantie gevraagd bestek en tekeningen te maken voor een oplossing met geotubes.

Herbestemmen zwembad Veldzicht in Genderen

KYBYS stelt in samenspraak met de gemeente Aalburg en een aantal partijen een haalbaarheidsonderzoek op voor een herbestemming van het zwembad in Genderen. In Genderen, gemeente Aalburg is het zwembad in 2014 gesloten. Aan KYBYS is gevraagd mee te denken over een mogelijke herbestemming, als er geen gepaste oplossing (bijv. bouwbestemming) kan worden gevonden. Een herbestemming is onderzocht waarbij actuele onderwerpen op tafel kwamen zoals: Stadslandbouw, verduurzaming voedsel, gezondheid, energie en het innovatie programma Agrofood. KYBYS heeft voor dit zwembad, op basis van het concept aquaponics, een grootschalige en milieuvriendelijke combinatie uitgewerkt van viskweek, planten- en algenkweek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare bestanddelen (bassins, gebouwen en installaties). Aquaponics is een combinatie van Aquacultuur (vissen kweken) en Hydrocultuur (planten kweken op water).

Kade- en oeverproject De Tike

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water en droge voeten’ in de provincie Friesland en het Groninger Westerkwartier. Binnen een raamovereenkomst zijn 61 marktpartijen de kans geboden het Wetterskip te ondersteunen in hun motto. Zo geldt dit ook voor het oever- en kadeproject De Tike (de Tieke). In het kader van de toekomstige veiligheid en beheersbaarheid, dient de kade van De Tike te worden aangepast om voor de komende 30 jaar te kunnen voldoen aan het vereiste beschermingsniveau. Secundaire zaken als het verbeteren van de toegankelijkheid voor het onderhoud en het oplossen van lokale knelpunten worden meegenomen in het werk.

Variantenstudie natuurvriendelijke oevers Pierhilsche Gat

Waterschap Hollandse Delta heeft voor het waterlichaam Piershilsche Gat / Vissersvliet in de Hoeksche Waard een aantal maatregelen vastgesteld ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Een van die maatregelen is het realiseren van 3,3 km natuurvriendelijke oevers. Het waterschap wil graag de mogelijkheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in kaart brengen.

Pagina's