Baggerwerkzaamheden Graafsche Raam

De Raamvallei is een aantrekkelijk en gevarieerd gebied, gelegen in Noordoost Brabant tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. De Raamvallei herbergt waardevolle cultuurhistorische objecten en agrarische bedrijven met goede perspectieven voor ontwikkeling in samenspel met natuur en water. Voor dit gebied zijn met alle stakeholders ambities geformuleerd. Één daarvan is een goed functionerend waterbergingssysteem. Hiervoor moet onder andere een deel van de Graafsche Raam, in het kader van het regulier onderhoud van de watergangen, worden gebaggerd. Het betreft het gedeelte van de Graafsche Raam rondom Grave met een lengte van circa 2.800 meter tot aan het gemaal Van Sasse.

In overleg met het Waterschap en de gemeente Grave is het tracé verdeeld in twee trajecten die in het voorjaar en na de zomer van 2018 worden gebaggerd. KYBYS stelt het bestek op, begeleidt de aanbestedingsprocedure en verzorgt het toezicht en de directievoering.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en ecologie. KYBYS coördineerde voor het Waterschap de onderzoeken en adviseerde het Waterschap over deze aspecten tijdens de uitvoering.

Bijzondere kenmerken:
- Ecologie/ecologisch werkprotocol
- NGE
- Hoeveelhedenbepaling 
- Milieuhygiënische kwaliteiteit waterbodem 
- Afvoer specie en slib

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Rob van Midden

KYBYS | Patrick Koot