Actualisatie groenbeheerplan

Gemeente Nuenen wil komen tot een actueel, compleet en mede door stakeholders gedragen groenbeheerplan. Het plan biedt een duurzaam kader voor het beheer, de (her)inrichting en benodigde financiële middelen voor het groenareaal in de gemeente. Tevens is er een directe koppeling met de gemeentelijke exploitatiebegroting.

In 2020 wil de gemeente een onderzoek (laten) uitvoeren of zij mee kan doen met de “Groenste gemeente van Nederland”. Gelet op het meerjarige karakter van het te actualiseren beheerplan wordt bepaald of en zo ja, hoe het beheer kan worden geoptimaliseerd om kansrijk te zijn in deze competitie.

KYBYS begeleidt het hele proces en stelt een groenbeheerplan op dat ter besluitvorming aan het College en de Raad kan worden aangeboden. Belangrijke aandachtspunten gedurende dit project zijn: Burgerparticipatie, ecologisch bermbeheer, invasieve plantensoorten, kwaliteitsniveau, uitgifte/verkoop groen, data op orde en eenduidige koppeling met de begroting.

Bijzondere kenmerken:
- Overleg met bewoners, natuurverenigingen en andere betrokken over het toekomstige groenbeheer;
- Uitgangspunten beschreven voor het groenbeheerplan;
- Opstellen meerjarige begroting per beheergroep.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Bas van Grunsven

KYBYS | Ralph Otten

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten