Natuur en water

Bezint eer ge begint. Als dat ergens voor op gaat, dan is het wel voor de inrichting van onze leefomgeving. We willen graag zuinig zijn op de historische en bestaande waarden van het landschap. En tegelijkertijd zien we de kansrijke ontwikkelmogelijkheden ervan. KYBYS herkent en erkent de wens om te veranderen én te behouden. En brengt die schijnbare tegenstelling samen in plannen waar kwaliteit en multifunctionaliteit pijlers van zijn.

U hoeft KYBYS niets te vertellen over ecologische verbindingszones, ontgrondingen, waterbergingsgebieden en de ontwikkeling van natuur, stadsranden en platteland. We zijn er dagelijks mee in de weer. We adviseren over ecologie, landschap, integrale gebiedsvisies en inrichtingsplannen.

De producten die we daarbij bieden, zijn: planologische haalbaarheidsstudies, natuurbeleidsplannen, landschapsontwikkelingsplannen, waterberging en -bufferingplannen, toetsen van flora- en faunawet, toetsen aan natuurbeschermingswet, ecologische verbindingszones, faunapassages, verondiepingsplannen, vergunning- en subsidieaanvragen, inrichtingsplannen en RAW-bestekken.