Uniform en toekomstbestendig beheer en gebruik van de begraafplaatsen

Gemeente Westland voert het beheer over zes gemeentelijke begraafplaatsen. De wens van de gemeente is om de begraafplaatsen toekomstbestendig en uniform te beheren. Om dit te bereiken is per begraafplaats inzichtelijk gemaakt welke specifieke maatregelen moeten worden opgepakt. Er is beschreven welke maatregelen er per begraafplaats nodig zijn, wat de kosten zijn en welke planning daar bij hoort.

Bijzondere kenmerken:
- Kwaliteitsbeoordeling van zes gemeentelijke begraafplaatsen;
- Inzicht in de toekomstige begraafbehoefte en capaciteit;
- Per maatregelen een planning en onderbouwde kostenraming opgesteld;
- Onderbouwing voor het meerjaren-investeringsplan van de begraafplaatsen.

Om de maatregelen in kaart te brengen zijn diverse fasen doorlopen.
In de eerste fase zijn de begraafplaatsen geïnventariseerd en beoordeeld aan de hand van opgestelde kwaliteitscriteria. Hierbij werd o.a. gekeken naar voorzieningen, onderhoudsniveau en uitstraling op de begraafplaatsen. Met verkregen informatie van de gemeente is een berekening per begraafplaats uitgevoerd om inzicht te krijgen in de begraafbehoefte- en capaciteit. Hierna zijn de knelpunten in kaart gebracht.

In de tweede fase zijn de knelpunten verwerkt in een plan van aanpak. In dit plan heeft KYBYS per begraafplaats de aandachtspunten specifiek gemaakt en de daarbij horende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen bevatten allen een gedetailleerde planning en een onderbouwde kostenraming. Op basis van het plan van aanpak en de specialistische kennis van KYBYS zijn de maatregelen geprioriteerd. En kan de gemeente de maatregelen gaan uitvoeren.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Gerhard Guliker

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Bas van Grunsven

Gemeente Westland