Second opinion DPO crematoria

KYBYS heeft ruime ervaring in het toetsen van DPO-onderbouwingen inzake crematoria. Ditmaal heeft KYBYS een second opinion uitgevoerd van een DPO-onderbouwing van een nieuw te realiseren crematorium in de nabije omgeving van bestaande crematoria. De gehanteerde onderzoeksmethode is beoordeeld en daarna is een nieuw onderzoek uitgevoerd.

Bijzondere kenmerken: 

  • Bepalen omvang verzorgingsgebied; 
  • Huidige en toekomstige crematiebehoefte berekend; 
  • Berekening of de geprognosticeerde crematiebehoefte kan worden ondergebracht in de huidige crematiefaciliteiten.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of de bouw van een extra crematorium in de regio noodzakelijk is.
In de onderzoeksfase is de aanpak van het DPO-onderzoek getoetst aan de hand van de methodiek die door KYBYS is opgesteld. Er is kritisch gekeken of de gemaakte berekeningen juist zijn, of de juiste onderzoeksvragen gesteld zijn en of het onderzoek deze vragen ook heeft beantwoord.

De omvang van het verzorgingsgebied van het te realiseren crematorium heeft KYBYS bepaald aan een (gangbare) systematiek waarbij de ligging en daarmee de afbakening van de invloedssfeer van de bestaande crematievoorzieningen in kaart zijn gebracht in relatie tot een nieuw te realiseren crematorium.
Hierna is de huidige en de te verwachten crematiebehoefte berekend. Met de verwachte crematiebehoefte is doorgerekend of deze ondergebracht kunnen worden bij de huidige crematiefaciliteiten.

Om ook een beeld te verkrijgen van de kwaliteit en capaciteit van de bestaande crematiefaciliteiten zijn de uitkomsten van het DPO-onderzoek getoetst aan de hand van door KYBYS afgenomen interviews met steekproefsgewijs gekozen marktpartijen in de omgeving.
Als conclusie is er uitgekomen dat de huidige DPO-onderbouwing niet correct is. Op verzoek van de opdrachtgever heeft KYBYS een nieuwe berekening gemaakt, gebaseerd op de juiste methode en de juiste cijfers. Met deze berekening en verkregen informatie is er opnieuw antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.

Wie waren er betrokken?

KYBYS | Merel van den Bosch

KYBYS | Ralph Otten