Optimalisering belevingswaarde

Juist deze tijd van bezuinigingstaakstellingen en versoberingsmaatregelen vraagt om vooruitstrevende oplossingen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte. Waarbij verder wordt gedacht dan het vervallen in de reflex dat de rekening bij de burger wordt neergelegd en tegelijkertijd wordt ingeboet op kwaliteit. Want dat gebeurt al genoeg!

Neem nu de gemeentelijke begraafplaatsen als voorbeeld. We zien dat de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen in toenemende mate onder druk staat. Belangrijke oorzaak hiervan is de trend dat het aantal crematies ten opzichte van begravingen nog steeds toeneemt. Dit is ongunstig voor de exploitatie van begraafplaatsen. De kans dat een asbestemming namelijk terecht komt op een gemeentelijke begraafplaats in de vorm van een urnengraf of urnennis in het columbarium is aanzienlijk kleiner dan dat een overledene begraven wordt. Bovendien is de kwaliteit van de voorzieningen voor asbestemmingen op gemeentelijke begraafplaatsen veelal ontoereikend. Tel daarbij op dat veel gemeentelijke begraafplaatsen in het kader van de bezuinigingsopgave vaak niet verder komen dan het verhogen van de begraaftarieven en tegelijkertijd de dienstverlening en het onderhoudsniveau verlagen. Dit resulteert in een zogenaamd weglekeffect, waarbij nabestaanden uitwijken naar bijvoorbeeld de urnentuin van het crematorium of kiezen voor alternatieven, zoals een natuurbegraafplaats. Met nog minder inkomsten voor de gemeentelijke begraafplaatsen tot gevolg.

Om deze neergaande spiraal te doorbreken is het belangrijk om de begraafplaatsexploitatie eens goed onder de loep te nemen. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit, capaciteit en tariefstelling met elkaar in balans worden gebracht. Dit doen we door enerzijds in te zoomen op bijvoorbeeld de effectiviteit van de interne processen en kostentoerekening. En anderzijds door te kijken naar de mogelijkheden voor profilering van de begraafplaats en het bepalen van een duidelijke identiteit. Bijvoorbeeld in de vorm van een gedenkpark met wandelroutes, educatieve rondleidingen en passende horecafaciliteiten. Of de mogelijkheid van begraving in het bos in combinatie met passieve recreatie. Ook kunnen begraafplaatsen zich prima lenen voor natuurbeleving, eventueel met de toevoeging van kunst.

Wij denken hierin graag mee. Waarbij we zoeken naar integrale oplossingen en optimalisering van de belevingswaarde. Door enerzijds verantwoord te bezuinigen met een minimalisering van verlies aan kwaliteit en anderzijds te streven naar een begraafplaats met een duidelijk profiel en onderscheidend vermogen. Daar ligt voor ons de uitdaging!

http://kybys.nl/nieuws/2014/01/14/optimalisering-belevingswaarde